טלפון : 02-6783088 | פקס : 02-6480684 | דוא"ל - שירות לקוחות : supersapir1@walla.co.il

רשת סופר ספיר - הכי זול

מועדון לקוחות

מועדון V.I.P מועדון הלקוחות של קבוצת סופר ספיר לקנות יותר ולשלם פחות הצטרפות למועדון הלקוחות אינה כרוכה בהנפקת כרטיס אשראי והינה פשוטה,קלה ומשתלמת המועדון מעניק הטבות רבות וחסכון ניכר בקניה ועוד מבחר הטבות ברשתות נוספות.

מועדון הסטודנטים של הכי זול -סטודנט V.I.P מועדון הסטודנטים הגדול במדינה שמעניק הנחות והטבות ועוד ים של הפתעות.

חברי מועדון מעודכנים תמיד במבצעי הרשת הצטרפו לשירות ה- SMS הצטרפות בסניפי הרשת*** להסרה מרשימת התפוצה ניתן לפנות למייל supersapir1@walla.com או להסרה באמצעות השבה להודעה בקוד SAPIR5

 

כללי
מועדון לקוחות הכי זול V.I.P ע"י חברת ספיר סופר בע"מ.
סופר ספיר בע"מ רחוב הרכבים 3 תלפיות ירושלים 93462 טלפון 02-6783088.

1. חברות במועדון לקוחות סופר ספיר

1.1 כל אדם אשר מלאו לו 18 שנים (לרבות תאגידים, קבוצות וארגונים) זכאי להצטרף למועדון לקוחות סופר ספיר ו/או כל גוף אחר שיקום מטעמו ו/או במקומו, המופעל ומנוהל על ידי חברת סופר ספיר בע"מ (
להלן בהתאמה - "חבר המועדון", "המועדון" ו - "סופר ספיר") . סופר ספיר תהיה רשאית לדחות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי בקשה להתקבל כחבר מועדון מבלי שתהיה מחויבת לנמק סירובה.
1.2 אופן הקבלה למועדון: כל אדם המעוניין להיות חבר מועדון לקוחות סופר ספיר, מוזמן לגשת לאחד מסניפי רשת סופר ספיר/הכי זול ולהירשם בעמדת הרשמה ייעודית או בעמדת שרות לקוחות בסניף או להיכנס לאתר האינטרנט של סופר ספיר בכתובת www.super-sapir.co.il. הלקוח ימלא את פרטיו האישיים בטופס ההצטרפות ויקבל כרטיס חבר מועדון לקוחות לכתובת מקום מגוריו על פי ההזנה בטופס או לסניף הקרוב לביתו (להלן: "הכרטיס").
1.3 כרטיס המועדון הינו אישי ואינו ניתן להעברה. על אף זאת חבר המועדון (להלן: "החבר הראשי") יהיה רשאי לבקש כי יונפק לו כרטיס חבר אחד נוסף על שם צד ג' אחר מטעמו (להלן: "המצטרף הנוסף").לחבר הראשי ולמצטרף הנוסף יונפקו כרטיסי חבר עם מספרי כרטיסים שונים ואולם ההטבות אשר יצטברו בכרטיס חבר המועדון ביחד עם הכרטיס הנוסף יצברו במשותף. יחד עם זאת מובהר כי זכויות מימוש ההטבות בגין הצבירה המשותפות תהיינה לחבר בלבד ולא למצטרף הנוסף. על אף האמור לעיל, סופר ספיר תהיה רשאית לאפשר את מימוש הטבות המועדון שנצברו במשותף גם למצטרף הנוסף עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי הכרטיס הנוסף יונפק תחת זהות של המצטרף הנוסף בהתאם לפרטים שיימסרו ע"י חבר המועדון ולאחר שקיבל הרשאה לעשות כן מאת המצטרף הנוסף. (חבר המועדון והמצטרף הנוסף יחדיו להלן: "תא משפחתי").
1.4 במקרה של אובדן, גניבה, או פגם בכרטיס המונע את השימוש בו יודיע החבר על כך מיידית למועדון ויהא רשאי לקבל כרטיס חדש. סופר ספיר תהיה רשאית לחייב את חבר המועדון ב 29.99 ₪ כולל מע"מ עבור הנפקת כרטיס חבר חדש.

2 . צבירת ומימוש הטבות מועדון סופר ספיר
2.1 צבירת הטבות ומימוש ההטבות לחברי מועדון לקוחות סופר ספיר הינה משותפת לתא משפחתי כהגדרתו לעיל והכול תחת פרטי החבר הראשי. שוברי הזיכוי הכספי בגין צבירת הנקודות וההטבות לחברי מועדון יישלחו על שם החבר הראשי, אך יוכלו להיות ממומשים ע"י שני הכרטיסים בתא משפחתי.
2.2 כמו כן מזכה החברות במועדון בהטבות או מבצעים שונים, אשר יפורסמו ע"י סופר ספיר מפעם לפעם. תנאי למימוש ההטבות ו/או המבצעים ו/או הקופונים כאמור הינו הזדהות כחבר מועדון לקוחות/ בקופה, טרם ביצוע התשלום בגין הרכישה בקופה. קופון ,בהגדרתו – הטבה שהינה אישית וניתנת למימוש אישי בלבד באמצעות מסירתו בקופה- כדוגמת קופון, שובר, כרטיס וכל דרך אחרת שתיקבע ע"י סופר ספיר. סופר ספיר רשאית להגביל את ההטבות או המבצעים הנ"ל ולהתנותם בתנאים שונים על פי שיקול דעתה הבלעדי.
להלן פירוט התנאים הכלליים אשר יחולו על מבצעים, הטבות וקופונים אשר נשלחים לחברי המועדון, אלא אם צוין אחרת בדיוור עצמו
2.2.1 מימוש הקופונים כפוף למגוון הקיים בכל סניף ולמצוין בקופון.
2.2.2 מימוש הקופונים ניתן בסניפים המצוינים על גבי הקופון.
2.2.3 הרשת שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לשנות את המבצעים בכל עת.
2.2.4 מחירו הקודם של מוצר מצוין בשילוט בסניפים.
2.2.5 אין כפל מבצעים.
2.2.6 התמונות המופיעות בדיוורים השונים הינן להמחשה בלבד.
2.2.7 מימוש הקופון הינו חד פעמי (אלא אם פורסם אחרת) ובמעמד הקנייה המזכה בסניף המצוין בקופון. קופון שלפי נתוני הרשת פקע או מומש, לא יכובד.
2.2.8 הקופונים הינם אישיים ולא ניתנים להעברה.
2.3 נכון למועד פרסום התקנון, הרשתות הכלולות במועדון ומספר הנקודות שיזוכו במסגרת רכישה בכל אחת מהן הינן כמפורט בסעיף 2.1 לעיל ובנספח א' הרצ"ב לתקנון זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו. סופר ספיר שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ולגרוע רשתות בכל עת, באופן זמני או קבוע.
2.4 לא ניתן יהיה לזכות את חשבון הכרטיס בנקודות זיכוי/הטבות בדיעבד. מובהר כי הצגת כרטיס החבר לקופאי/ת בסניף סופר ספיר לפני עריכת החשבון הינה באחריות החבר בלבד. סופר ספיר שומרת לעצמה את הזכות לאפשר לחבר צבירת נקודות ומימוש הטבות גם באמצעות הזדהות בכל דרך אחרת – לשביעות דעתה של סופר ספיר, לרבות באמצעות מתן מספר ת.ז או מספר חבר – ואולם מובהר כי אין בכך כדי לחייב את סופר ספיר לעשות כן ולסופר ספיר יהיה שיקול הדעת הבלעדי בבחינת אפשרויות חלופיות בזיהוי החבר שלא באמצעות הצגת כרטיס החבר.
2.5 נקודות שנצברו עקב מוצר שנקנה והוחזר לחנות מסיבה כלשהי, לרבות החזר כספי הניתן ללקוח בגין החזר פיקדון בקבוקים, ינוכו מחשבונו של החבר. במקרה ויתרת נקודות הזיכוי בחשבון החבר קטנה מנקודות הזיכוי אותן יש לנכות כאמור, יחויב כרטיס המועדון ביתרת חובה של נקודות.
2.6 רכישה אשר אמצעי התשלום בה לא כובד ו/או לא נפרע בפועל לא תזכה את החבר בנקודות וסופר ספיר תהיה רשאית למחוק נקודות זיכוי בגין רכישות אשר לא נפרעו בפועל בכל זמן.
2.7 צבירת נקודות זיכוי/הטבות/הנחות תתאפשר על ידי תשלום במזומן, בשקים ובכרטיס אשראי בלבד. מובהר בזאת כי לא תהא צבירת נקודות/הטבות/הנחות בגין תשלום בתווי קניה
2.8 לא תאושר צבירת נקודות/הטבות/הנחות בגין רכישה סיטונאית של מוצרים ו/או שירותים. במידה שיועבר כרטיס מועדון ברכישה סיטונאית, באופן שבו תצטברנה נקודות לזכות בעל הכרטיס בגין אותה רכישה, רשאי המועדון לבטל את הנקודות שנצברו בגין אותה רכישה, כאמור, ללא צורך במתן הודעה על כך ללקוח, בין מראש ובין בדיעבד. "רכישה סיטונאית": כפי שתוגדר על ידי סופר ספיר מעת לעת. החלטת סופר ספיר באשר לסיווג עסקה כלשהי כרכישה סיטונאית תחשב כנכונה ותהווה הוכחה לכאורה כלפי החבר.
2.9סופר ספיר תהייה רשאית לעשות שימוש בתשתית הטכנולוגית של מועדון לקוחות סופר ספיר לצורך מתן הטבות/מענקים/זכאויות לקבוצות לקוחות עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ולרבות במסגרת שיתופי פעולה עם גופים חיצוניים.
2.10 יודגש כי, ההנחה לקבוצות לקוחות אשר יקבעו עפ"י שיקול דעתה של סופר ספיר תתאפשר ע"י תשלום במזומן, בשקים ובכרטיס אשראי בלבד בהתאם לרשתות המפורטות לעיל. מובהר בזאת כי ההנחה לא תינתן בתשלום בתווי קניה, כרטיסי קניה ושוברי זיכוי / הטבות מועדון לקוחות סופר ספיר. עוד יודגש כי, ההנחה לא תקפה ברכישת סיגריות, גפרורים, מוצרי בית מרקחת, חשמל ואלקטרוניקה, משלוחים, תרומות, עיתונים ,כרטיסי חיוג וזיכוי בגין פיקדון בקבוקים.

 

3 . פרטים אישים של החבר ועדכון פרטים

3.1החבר יהיה אחראי לדווח לסופר ספיר בדבר שינויים שיחולו בפרטיו האישיים, על מנת לאפשר קשר רציף ותקין עמו. סופר ספיר לא תהיה אחראית לאי קבלת הטבה ו/או דיוור ו/או כל דבר בקשר עם המועדון בגין אי עדכון פרטיו האישיים של החבר במועד.
3.2 פורק התא המשפחתי של חבר וביקש החבר להפריד את זכויותיו במסגרת המועדון מזכויות מי מבני התא המשפחתי, יגיש החבר להנהלת המועדון הודעה בכתב כדלקמן:
3.2.1 הודעה של החבר הראשי (דהיינו מי שרשום במועדון ככזה), בה הוא מודיע על רצונו להפריד את הזכויות באופן המצוין בהודעה. במקרה זה יחולקו הזכויות ו/או הנקודות בין החבר הראשי והמצטרף הנוסף עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של סופר ספיר.
3.2.2 למען הסר ספק, ללא הודעת הפרדת זכויות כאמור, המועדון יהיה רשאי לראות בנ"ל תא משפחתי אחד, לרבות מסירת מידע והודעות למצטרף הנוסף על פעילות התא המשפחתי בשלמותו.
3.3 סופר ספיר תהייה רשאית ביוזמתה ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי להפריד את כרטיסי החבר המשויכים לתא המשפחתי לשני כרטיסי חבר ראשיים באופן שבו כל כרטיס יצבור נקודות באופן עצמאי וללא קשר ו/או זיקה לכרטיס חבר המועדון המשויך לתא המשפחתי.
3.4 על אף האמור לעיל ובכפוף להוראות כל דין סופר ספיר תהייה רשאית להעביר מידע מפורט ומזוהה של רכישות הלקוח ברשת לצדדים שלישיים, בהתאם ובכפוף לקבלת הסכמת הלקוח לעשות כן במפורש או מכללא, ו/או בהתאם להוראות של כל גוף שלטוני/שיפוטי מוסמך.
3.5 בהצטרפותו למועדון, החבר מסכים כי מידע שיקבל המועדון מהחבר, לרבות פרטיו האישיים של החבר ופירוט בדבר רכישותיו, יוחזק במאגר מידע אחד או יותר של סופר ספיר בגינו, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות מאגרי מידע אשר יעודכנו מעת לעת עפ"י שיקול דעתה של סופר ספיר ולהוראות כל דין.
כן מסכים החבר ומאשר באופן מפורש, בהצטרפותו למועדון, כי סופר ספיר תהיה רשאית להשתמש במידע שתקבל מהחבר ישירות וכן במידע שייאסף ויצטבר במאגר(י) המידע של סופר ספיר בגינו מכל מקור ודרך, למטרות שיווק ומכירות (של מוצרים, שירותים, הטבות וכיו"ב של הרשתות והגופים השותפים במועדון ושל גורמים אחרים שיעניקו שירותים או הטבות לחברי המועדון), וכן למטרת פנייה (כללית או מותאמת אישית) לחברי המועדון בדיוור אישי ו/או בפניה ישירה בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון לרבות באמצעות טלפון, דואר, פקס, דואר אלקטרוני, הודעת SMS, מערכת חיוג אוטומאטית, תקשורת בלוטות' וכד' ,מטעמה או מטעם אחרים, למטרת משלוח דברי פרסומת, עידוד נאמנות החברים לרשת סופר ספיר, מתן שירותים לחברי המועדון וכן למטרת ניתוח המידע ומחקר סטטיסטי בקשר למועדון. אף רשאית, למטרות הנ"ל, להעביר את המידע, מעת לעת, לרשתות ו/או הגופים האחרים השותפים במועדון, ולכל גורם נוסף שיעניק שירותים והטבות לחברי המועדון על פי שיקול דעתה, וגופים וגורמים אלה יהיו רשאים להשתמש אף הם במידע שהועבר אליהם לאותן מטרות שלהן סופר ספיר רשאית לעשות בו שימוש, כאמור לעיל ובכפוף להוראות כל דין. סופר ספיר רשאית גם למסור מידע הקשור לפירוט רכישותיו של החבר לצדדים שלישיים.
3.6החבר מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל במידע ומאשר כי השימוש בו לא ייחשב כפגיעה בפרטיות החבר ולא יזכה את החבר בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. החבר רשאי לבטל את הסכמתו זו על ידי מתן הודעה בכתב על כך למועדון.
במקרה של ביטול הסכמת החבר כאמור בסעיף זה לעיל, הנהלת המועדון תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לבטל את חברותו במועדון.
3.7חבר יהא זכאי לבקש להסירו ממאגר המידע הרשום בבעלות סופר ספיר ע"י הודעה בכתב. החבר יגרע ממאגר המידע תוך 60 ימים ממועד קבלת הודעתו.
3.8חבר יהא זכאי לבקש שלא לקבל פניה ישירה מהמועדון באמצעות טלפון, דואר אלקטרוני, הודעות SMS וכדומה. החבר ייצור קשר טלפוני או במענה בכתב עם מוקד שירות הלקוחות של המועדון ויבקש להסירו מרשימת התפוצה.עם קבלת הודעתו תעודכן המערכת תוך 14 ימים.
3.9חברי מועדון בעלי כרטיס מועדון סופר ספיר/הכי זול המעוניינים להסיר את שמם ממאגרי המידע או שאינו מעוניין לקבל פניה באמצעות טלפון, דואר אלקטרוני, הודעות SMS, יפנו ישירות לחברת סופר ספיר בטלפון 02-6703088.

4 . ביטול חברות במועדון
4.1 סופר ספיר תהא רשאית לבטל חברותו של חבר מועדון, מכל סיבה שהיא מבלי שתהא חובה לנמק ביטול חברותו כאמור ולרבות במידה ואמצעי תשלום אשר נמסרו לרשתות הכלולות במועדון לא כובדו ע"י בנקים, חברות אשראי וכיוצ"ב, או מכל סיבה שהיא, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
4.2חבר יהא זכאי לפרוש מהמועדון במתן הודעה בכתב למועדון. החבר יגרע מרשימת חברי המועדון תוך 60 ימים ממועד קבלת ההודעה בדבר רצונו לפרוש במשרדי סופר ספיר.
4.3סופר ספיר תוכל להודיע בכל דרך שתמצא לנכון על הפסקת פעילות המועדון בהודעה של 30 יום מראש, וזאת מבלי לפגוע בזכויות שהוקנו לחבר עד לזמן ההודעה. במקרה של הפסקת פעילות המועדון כאמור, תינתן לחברים האפשרות לניצול הנקודות שצברו בהתאם להוראות תקנון זה, למשך תקופה של עד חודש מיום מתן ההודעה בדבר הפסקת פעילות המועדון.
5 .כללי
5.1 סופר ספיר בע"מ שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את כללי ונהלי התקנון, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. החל ממועד שינויו של התקנון יחייב את המועדון רק נוסחו החדש. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי ההנהלה סופר ספיר או באתר האינטרנט שכתובתו www.super-sapir.co.il .
5.2 סופר ספיר היא הסמכות הבלעדית לפרשנות נהלי וכללי התקנון.
5.3 ספיר סופר רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות את שם המועדון, סמלי המועדון וכיוצ"ב בכל עת.
5.4 דרכי הפרסום של הודעות המועדון תהיינה כפי שיקבע מעת לעת על ידי הנהלת המועדון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
5.5החבר מצהיר ומאשר בזאת כי ידוע לו שהמועדון אינו אישיות משפטית, ולפיכך האחריות לקיום התחייבויות המועדון מוטלת על סופר ספיר למעט במקרים של התחייבות של חברה נוספת הכלולה במועדון, אז תהייה האחריות על החברה הנוספת כאמור לעיל. לפיכך, ברור כי החבר יהא מנוע מלתבוע את סופר ספיר בגין, עקב או מחמת רכישותיו אצל חברה אחרת הכלולה במועדון וכל טענותיו יופנו אך ורק לחברה אחרת זו.
5.5 נספחי התקנון הם חלק בלתי נפרד ממנו.
5.6 כל התנהגות של המועדון או של מי מהשותפות הכלולות במועדון לטובת הלקוח בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור של אותה חברה או של המועדון על האמור בתקנון זה.
5.7 מתן הטבות לחברי המועדון הינן בכפוף לפעילות תקינה של מערכות התפעול והמחשוב של סופר ספיר. במידה ויחולו תקלות אשר ימנעו באופן זמני מתן הטבות חברי המועדון כאמור לעיל, תפעל סופר ספיר לטיפול בהם בהקדם ולא יהיו לחברי המועדון טענות או תביעות כנגד סופר ספיר בשל אי מתן ההטבות בתקופת התקלות והטיפול בהן.
5.8 הצטרפות למועדון לקוחות סופר ספיר כרוכה בתשלום המקנה זכות לחבר לתקופה לפחות של 12 חודשים. סופר ספיר רשאית לשנות את סכום ותנאי ההצטרפות מעת על פי שיקול דעתה מעת לעת ולפי השייכות לתת קבוצת לקוחות במועדון ללא הודעה מראש. הצטרפות חבר תשייך אותו לתת קבוצה על פי הנתונים אותם הזין במעמד ההצטרפות סופר ספיר שינוי של תת קבוצה יתבצע על פי שיקול דעתה הבלעדית של סופר ספיר ואין החברה מתחייבת לשנות קבוצה ואו תנאים את החבר.
5.9 הגשת בקשה לחברות במועדון לקוחות סופר ספיר כמוה כהסכמה לכל האמור בתקנון זה, לרבות כל שינוי עתידי בהוראות התקנון. לחבר לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם התקנון ו/או שינוי התקנון.
6 סופר ספיר רשאית לגרוע או להוסיף סניפים וגופים בהם תקף כרטיס המועדון על פי המצוין באתר החברה או במשרדי החברה.
6 כתובת הנהלת המועדון הינה: רחוב הרכבים 3תלפיות ירושלים, מיקוד: 93462, כתובת דואר אלקטרוני- supersapir1@walla.com , טלפון מוקד שירות לקוחות: 02-6703088